Diagram Three: 图三之一

圖三.

(一)自初行退一字,每首七言四句,俱逐句退成回文:

 1. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,賢惟聖配英皇倫,匹離飄浮江湘津。
 2. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,賢惟聖配英皇倫,桑榆薄景昭西林。
 3. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,淵重涯經網羅林。
 4. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,識知改別明璣心。
 5. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,峨嵯峻巖幽岑欽。
 6. 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,微至嬖女因奸臣。
 7. 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,淵重涯經網羅林。
 8. 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,識知改別明璣心。
 9. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,璣明別改知識深。
 10. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,圖怨念為懷如林。
 11. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,詩興感遠殊浮沉。
 12. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,氏辭懷感戚知麟。
 13. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,蘇作興感昭恨神。
 14. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,平端冤是何懷身。
 15. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,始終曜觀華繁殷。
 16. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,繁華觀曜終始心。
 17. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,多患生艱惟苦身。
 18. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,徵流商歌鄭南音。
 19. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,所感想忘淫荒心,堂空惟思詠和音。
 20. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,所感想忘淫荒心,憂增慕懷慘傷仁。
 21. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,多曜容君嗟仁傷,傷慘懷慕增憂心。
 22. 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,多曜容君嗟仁傷,智懷德聖虞唐貞。

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *