Outside Forward Translated

琴清流楚激弦商 Guchin’s sound floats clear and bright, then plunges,  秦曲发声悲摧藏 Chin’s desolate melody pours from the player’s fingers— 音和咏思惟空堂 Peaceful music floats in an empty hall 心忧增慕怀惨伤 The heart is sad, sick with longing. 仁智怀德圣虞唐 The kindhearted sages, virtuous emperors Tangyao and Yú Shùn: 贞妙显华重荣章 Holy, they finely showed honorable displays of power to imitate.… Continue reading Outside Forward Translated

Glossary 5: 璇璣圖詞彙總成

(一) In simplified characters In traditional characters In pinyin 智怀德圣虞唐贞妙显华重荣章臣贤惟圣配英皇伦匹离飘浮江湘津 智懷德聖虞唐貞妙顯華重榮章臣賢惟聖配英皇倫匹離飄浮江湘津 Zhì huái dé shèng yútángzhēnmiào xiǎn huá zhòng róng zhāng chénxián wéi shèng pèi yīnghuáng lúnpǐ lí piāofú jiāngxiāngjīn Chinese English 智zhì n./adj. Clever; wisdom; intelligent  懷huái v. Have;  德dé n. Moral; virture 聖shèng adj. Holy; Sacred 虞yú n. Yu; a state in the… Continue reading Glossary 5: 璇璣圖詞彙總成

Glossary 4: 璇璣圖詞彙總成1202

自左上琴字開頭 (一) In simplified characters In traditional characters In pinyin 琴清流楚激弦商秦曲发声悲摧藏音和咏思惟空堂心忧增慕怀惨伤 琴清流楚激絃商秦曲發聲悲摧藏音和詠思惟空堂心憂增慕懷慘傷 Qín qīngliú chǔ jī xián shāngqín qū fāshēng bēi cuī cángyīn hé yǒng sīwéi kōng tángxīn yōu zēng mù huái cǎn shāng Chinese English 琴qín n. piano; zither 清qīng adj. adv. clear; clean; thoroughly 流liú v. n. adj. flow; stream; flux; drifting; wandering… Continue reading Glossary 4: 璇璣圖詞彙總成1202

Glossary 3: 璇璣圖詞彙1104

(四) In simplified characters In traditional characters In pinyin 林西昭景薄榆桑伦匹离飘浮江湘津河隔塞殊山梁民生推逝电流光 林西昭景薄榆桑倫匹離飄浮江湘津河隔塞殊山梁民生推逝電流光 línxīzhāo jǐng báo yú sānglún pǐ lí piāofú jiāng xiāngjīn hé gé sāi shū shānliángMínshēng tuī shì diànliú guāng Chinese English 林lín n. woods; forest; jungle; shadow under trees 西xī n. the west  昭zhāo v. declare to the public 景jǐng n. backgrounds; setting; scenery;… Continue reading Glossary 3: 璇璣圖詞彙1104

Glossary 2: 璇璣圖詞彙總成1021

(八) In simplified characters In traditional characters In pinyin 臣贤惟圣配英皇伦匹离漂浮江湘津河隔塞殊山梁民生推逝电流光 臣賢惟聖配英皇倫匹離飄浮江湘津河隔塞殊山梁民生推逝電流光 Chén xián wéi shèng pèi yīnghuánglún pǐ lí piāofú jiāng xiāng jīn hé gé sāi shū shānliáng mínshēng tuī shì diànliú guāng Chinese English 臣chén n. official of an emperor; courtier 賢xián adj. n. able; virtuous; worthy 惟wéi adv. but; only 聖shèng adj. n.… Continue reading Glossary 2: 璇璣圖詞彙總成1021

Glossary 1: 璇璣圖詞彙總成1014

(二) In simplified characters In traditional characters In pinyin 仁智懷德聖虞唐貞志篤終誓穹蒼欽所感想妄淫荒心憂增慕懷慘傷 仁智怀德圣虞唐贞志笃终誓穹苍钦所感想妄淫荒心忧增慕怀惨伤 Rén zhì huái dé shèng yú tángzhēnzhì dǔ zhōng shì qióngcāngqīn suǒ gǎnxiǎng wàng yín huāngxīn yōu zēng mù huái cǎn shāng Chinese English 仁rén n./adj. Wide and good virtue; benevolence; Generous; virtuous 智zhì n./adj. Clever; wisdom; intelligent 懷huái v. Have; 德dé n. Moral;… Continue reading Glossary 1: 璇璣圖詞彙總成1014

Diagram Three: 图三之一

圖三. (一)自初行退一字,每首七言四句,俱逐句退成回文: 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,賢惟聖配英皇倫,匹離飄浮江湘津。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,賢惟聖配英皇倫,桑榆薄景昭西林。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,淵重涯經網羅林。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,識知改別明璣心。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,奸因女嬖至微深,峨嵯峻巖幽岑欽。 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,微至嬖女因奸臣。 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,淵重涯經網羅林。 智懷德聖虞唐貞,志篤終誓穹蒼欽,岑幽巌峻嵯峻深,識知改別明璣心。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,璣明別改知識深。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,圖怨念為懷如林。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,詩興感遠殊浮沉。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,氏辭懷感戚知麟。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,蘇作興感昭恨神。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,平端冤是何懷身。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,思傷君夢詩璇心,始終曜觀華繁殷。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,繁華觀曜終始心。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,多患生艱惟苦身。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,何如將情纏憂殷,徵流商歌鄭南音。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,所感想忘淫荒心,堂空惟思詠和音。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,所感想忘淫荒心,憂增慕懷慘傷仁。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,多曜容君嗟仁傷,傷慘懷慕增憂心。 智懷德聖虞唐貞,妙顯華重榮章臣,多曜容君嗟仁傷,智懷德聖虞唐貞。

Diagram Two: 图二-璇璣圖-中間井欄式紅書讀法

中間井欄式紅書讀法 四庫全書欽定八首(含回文共二十四首) 自右上欽字開頭 (一) 自欽字起順讀,每首七言四句;逐字逐句逆讀,俱成回文   欽岑幽巖峻嵯峨,深淵重涯經網羅, 林陽潛曜翳英華,沉浮異逝頹流沙。 (1.2) 自沉浮至林陽、至深淵,至嵯峨。 沉浮異逝頹流沙,林陽潛曜翳英華, 深淵重涯經網羅,欽岑幽巖峻嵯峨。 (1.3) 自沙流至華英、至羅網,至岑欽。 沙流頹逝異浮沉,華英翳曜潛陽林, 羅網經涯重淵深,峨嵯峻巖幽岑欽。 (二)深淵至幽遐 深淵重涯經網羅,林陽潛曜翳英華, 沉浮異逝頹流沙,麟鳳離遠曠幽遐。 (2.2)自鱗鳳至沉浮、至林陽,至網羅。 鱗鳳離遠曠幽遐,沉浮異逝頹流沙, 林楊潛曜翳英華,深淵重涯經網羅。 (2.3)自遐幽至沙流、至華英,至淵深。 遐幽曠遠離鳳麟,沙流頹勢異浮沉, 華英翳曜潛陽林,羅網經涯重淵深。 (三)林陽至兼加 林陽潛曜翳英華,沉浮異逝頹流沙, 麟鳳離遠曠幽遐,神精少悴愁兼加。 (3.2)自神精至鱗鳳、至沉浮,至英華。 神精少悴愁兼加,麟鳳離遠曠幽遐, 沉浮異逝頹流沙,林陽潛曜翳英華。 (3.3)自加兼至遐幽、至沙流,至陽林。 加兼愁悴少精神,遐幽曠遠離鳳麟, 沙流頹勢異浮沉,華英翳曜潛陽林。 (四)  沉浮至患多 沉浮異逝頹流沙,麟鳳離遠曠幽遐, 神精少悴愁兼加,身苦惟艱生患多。 (4.2)自身苦至神精、至鱗鳳,至流沙。 身苦惟艱生患多,神精少悴愁兼加, 麟鳳離遠曠幽遐,沉浮異逝頹流沙。 (4.3)自多患至加兼、至遐幽,至浮沉。 多患生艱為苦身,加兼愁悴少精神, 遐幽曠遠離鳳麟,沙流頹勢異浮沉。 (五)  麟鳳至如何 麟鳳離遠曠幽遐,神精少悴愁兼加, 身苦惟艱生患多,殷憂纏情將如何。 (5.2)自殷幽至身苦、至神精,至幽遐。 殷幽纏情將如何,身苦惟艱生患多, 神精少悴愁兼加,麟鳳離遠曠幽遐。 (5.3)自何如至多患、至加兼,至鳳麟。 何如將情纏憂殷,多患生艱為苦身, 加兼愁悴少精神,遐幽曠遠離鳳麟。 (六)  神精至嵯峨… Continue reading Diagram Two: 图二-璇璣圖-中間井欄式紅書讀法

Diagram One: 图一-璇璣圖四边四角红书读法

四圍四角紅書讀法(120首) 自右上仁字開頭 (一)自仁字起順讀,每首七言四句;逐字逐句逆讀,俱成回文     仁智懷德聖虞唐,貞妙顯華重榮章,   臣賢惟聖配英皇,倫匹離飄浮江湘。   (1.2)倫匹至臣賢、至貞妙,至虞唐。     倫匹離飄浮江湘,臣賢惟聖配英皇,   貞妙顯華重榮章,仁智懷德聖虞唐。   (1.3)湘江至皇英、至章榮,至智仁。   湘江浮飄離匹倫,皇英配聖惟賢臣,   章榮重華顯妙貞,唐虞聖德懷智仁。 (二)由仁智至慘傷   仁智懷德聖虞唐,貞志篤終誓穹蒼,   欽所感想妄淫荒,心憂增慕懷慘傷。   (2.2)心憂至欽所、至貞志,至虞唐。   心憂增慕懷慘傷,欽所感想妄淫荒。   貞志篤終誓穹蒼,仁智懷德聖虞唐。   (2.3)傷慘至荒淫、至蒼穹,至智仁。   傷慘懷慕增憂心,荒淫妄想感所欽,   蒼穹誓終篤志貞,唐虞聖德懷智仁。 (三)由貞志至虞唐   貞志篤終誓穹蒼,欽所感想妄淫荒,   心憂增慕懷慘傷,仁智懷德聖虞唐。   (3.2)仁智至心憂、至欽所,至穹蒼。   仁智懷德聖虞唐,心憂增慕懷慘傷,    欽所感想妄淫荒,貞志篤終誓穹蒼。   (3.3)唐虞至傷慘、至荒淫,至志貞。   唐虞聖德懷智仁,傷慘懷慕增憂心,   荒淫妄想感所欽,蒼穹誓終篤志貞。 (四)由欽所至穹蒼   欽所感想妄淫荒,心憂增慕懷慘傷,   仁智懷德聖虞唐,貞志篤終誓穹蒼。   (4.2)貞志至仁智、至心憂,至淫荒。   貞志篤終誓穹蒼,仁智懷德聖虞唐。   心憂增慕懷慘傷,欽所感想妄淫荒。   (4.3)蒼穹至唐虞、至傷慘,至所欽。   蒼穹誓終篤志貞,唐虞聖德懷智仁,   傷慘懷慕增憂心,荒淫妄想感所欽。 (五)由欽所至榮章   欽所感想妄淫荒,心憂增慕懷慘傷,   仁智懷德聖虞唐,貞妙顯華重榮章。   (5.2)貞妙至仁智、至心憂,至淫荒。   貞妙顯華重榮章,仁智懷德聖虞唐,   心憂增慕懷慘傷,欽所感想妄淫荒。   (5.3)章榮至唐虞、至傷慘,至所欽。   章榮重華顯妙貞,唐虞聖德懷智仁,   傷慘懷慕增憂心,荒淫妄想感所欽。 (六)由貞妙至山梁   貞妙顯華重榮章,臣賢惟聖配英皇,   倫匹離飄浮江湘,津河隔塞殊山梁。   (6.2)津河至倫匹、至臣賢,至榮章。   津河隔塞殊山梁,倫匹離飄浮江湘,   臣賢惟聖配英皇,貞妙顯華重榮章。   (6.3)梁山至湘江、至皇英,至妙貞。   梁山殊塞隔河津,湘江浮飄離匹倫,… Continue reading Diagram One: 图一-璇璣圖四边四角红书读法

Reversed, Four Outer Sides, Red Characters, Traditional Characters

Dr. Xiaoping Song, 2016 Reading of the four outer sides in red characters The second round of reading-reversed In the traditional characters The star gauge poetry  璇璣圖xuánjī tú  Su Hui 苏蕙 sū huì The first reversed poem should start on the top side with the character “傷 shāng ” (which is the very last character of the fourth poem in… Continue reading Reversed, Four Outer Sides, Red Characters, Traditional Characters